Fer just a pathetic human loL

thành viên fanpop từ năm August 2008

  • 25 years old
  • Favorite TV Show: gossip girl!!! smalville ... friends... csi... etc
    Favorite Movie: a walk to remember ... the notebook
    Favorite Musician: paramore... uhhm dont know ...i have manyy!
    Favorite Book or Author: Twilight! well the entire saga ...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

rAsberrStrarS trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
awesome các biểu tượng *__* How r u ? x đã đăng hơn một năm qua
twifanpire trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
For your bài viết about Twilght v.s Harry Potter. Great! đã đăng hơn một năm qua