Carlee

thành viên fanpop từ năm November 2008

  • Favorite Musician: A Fine Frenzy, Missy Higgins, Celine Dion, Taylor Swift, Death Cab for Cutie
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jlhfan624 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Ok so this is your first prop. Once bạn get used to stuff on here and start making các bình luận and adding stuff bạn will get a lot of these. đã đăng hơn một năm qua