Moved To Bluu-Metal-Star

thành viên fanpop từ năm April 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TheLastCyber đã đưa ý kiến …
Asdfjafg, moved again. To Bluu-Metal-Star đã đăng hơn một năm qua
smile
Angi93 đã đưa ý kiến …
I tình yêu your khẩu hiệu xD đã đăng hơn một năm qua
TheLastCyber đã bình luận…
Hehehe, havala :D Primetila sam da si iz Srbije :D Ili iz Crne Gore? xD hơn một năm qua
HardPunch đã đưa ý kiến …
Wanna look at my game menu that i made? It is also in my thông tin các nhân picture folder (It might take a while to load, cos it is 640x480 pixels) đã đăng hơn một năm qua