Ric Childress

thành viên fanpop từ năm April 2010

  • Male, 25 years old
  • Gloucester, VA
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Thirteenth đã đưa ý kiến …
Cool icon. đã đăng hơn một năm qua
Synned_Ghoul đã đưa ý kiến …
It's been years since I've been on here, and I feel so old compared to back then. I don't know if I'm here to stay, hoặc making a new face to start over hoặc just... leaving for good this time. I guess for now, saying hi to people I haven't spoken to in forever is good enough. đã đăng hơn một năm qua
Starring đã bình luận…
>.> <.< >.> hơn một năm qua
big smile
S_y_r_i_n_x trao các điểm thưởng cho tôi về my images
cool Yuki icon! đã đăng hơn một năm qua