My Wall

Next Previous
Stormbeach đã đưa ý kiến về Los Angeles
____________________________

How much do bạn make, L.A
when bạn sell young Latinas
to devious truckers in Barstow?

How much do bạn save, L.A
when this tired abuela
cleans up your front window...?

____________________________ đã đăng hơn một năm qua
Stormbeach đã đưa ý kiến …
________________________________________

« Behind every great Money Pervert
is a faithful, butt-licking geek.»

- Chief Mountain-View of the Jabewoki Nation

________________________________________ đã đăng hơn một năm qua
Stormbeach đã đưa ý kiến …
___________________________________________

Parliament / Congress
and Portland cement are much alike:

Two old nasty English methods of wall-making

___________________________________________ đã đăng hơn một năm qua