Skyler Jett

thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Male, 26 years old
  • Canada
  • Favorite Book or Author: Harry Potter, Lemony Snicket
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kenzieiscool trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks for the add! And welcome to fanpop! đã đăng hơn một năm qua
Straggy trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hey, homie. Thanks for the fan, yo.
Can bạn tell that I have no understanding of this lingo de moderno? Yeah, I thought as much.
Also, welome to Fanpop. Overusage may result to loss of a soul. I Mất tích mine in a bet. Don't remember doing it, but whatever. Apparently, that was one fun game of poker. đã đăng hơn một năm qua
princesslullaby trao các điểm thưởng cho tôi về my images
The Little Mermaid....obv. LOVEZ IT! HBU? đã đăng hơn một năm qua