My Wall

Next Previous
Royalxoxo đã đưa ý kiến về Reign [TV Show]
I completely binge watched reign on Netflix!! I feel like Mary is becoming kind of tense now and bash has changed to in that sense but i still tình yêu catherine, she has always been my fave xoxox đã đăng hơn một năm qua