thành viên fanpop từ năm May 2016

  • Male, 18 years old
  • Tennessee
  • Favorite TV Show: Don't watch much on the telly
    Favorite Movie: Too many
    Favorite Musician: The Beatles
    Favorite Book or Author: I don't read anything, unless I have to. Ha! Ha!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sad
80smusiclover1 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I'm feeling a bit sad. I need another hug. đã đăng cách đây 50 phút
heart
80smusiclover1 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
*Snuggles lovingly on your side* đã đăng cách đây 23 giờ
RocknRollSoul60 đã bình luận…
*cuddles* I tình yêu you. cách đây 17 giờ
80smusiclover1 đã bình luận…
*Cuddles back* I tình yêu you, too. cách đây 13 giờ
RocknRollSoul60 đã bình luận…
You've been really good to me, Antonia, and Jan. Thank you. cách đây một giờ 1
80smusiclover1 đã bình luận…
Aw! You're welcome. Anything for my friends. cách đây 50 phút
angelic
80smusiclover1 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Our friendship is too wonderful to be described. đã đăng cách đây 4 ngày
RocknRollSoul60 đã bình luận…
I agree, Kelly. cách đây 3 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
*Falls into your arms affectionately* cách đây 3 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
*Smiles back* cách đây một ngày 1