Rodrigo Nicolás Saldía

thành viên fanpop từ năm December 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wink
Dragonfire657 đã đưa ý kiến …
Hi can bạn please tham gia my club link thanks It's going to be awesome đã đăng hơn một năm qua
Courage007 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi,and nice to meet you.Loved your icon!!!So bạn like Kid vs Kat. I als o tình yêu that show!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
ReihNeR đã đưa ý kiến về Kid VS Kat
700 fans!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua