Joey

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • 23 years old
  • Gothan City, , United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

Red-HammerYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*in the training raam, firing machinegun arms at targets* đã đăng hơn một năm qua
CoaxochYJ đã bình luận…
*Sitting in corner watching* hơn một năm qua
Red-HammerYJ đã bình luận…
*stiks head in vent agien* calm down mel, i have no deedels, iw was just my hand *stiks macanical hand in vent* hơn một năm qua
Obscurity98 đã bình luận…
*loooks up at mel* he wasnt using Needles.. hơn một năm qua
Red-HammerYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*walks int to cave* He was rit this place is huge. đã đăng hơn một năm qua
MercyYJ đã bình luận…
...And bạn are? hơn một năm qua
Hiding 146 comments…
CoaxochYJ đã bình luận…
Pretty good I guess. Mom died, beaten, saved bởi monks, now Im here. hơn một năm qua
Red-HammerYJ đã bình luận…
*looks at you* and i am hapy bạn are here nowe. hơn một năm qua