Autumn

thành viên fanpop từ năm March 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

big smile
prim17luvr101 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
hi plz tham gia my club Minnowclan! thx :) đã đăng hơn một năm qua
Raynbowe đã đưa ý kiến về Warriors (Novel Series)
Pantaru's current cats:

Thunderclan:
Warriors- 2
Apprentices- 0
Queens- 0
Kits- 0
Deputy- None
Medicine Cat- None
Leader- Hollystar

Riverclan:
Warriors- 0
Apprentices- 0
Queens- 0
Kits- 0
Deputy- None
Medicine Cat- None
Leader- None

Shadowclan:
Warriors- 0
Apprentices- 0
Queens- 0
Kits- 0
Deputy- None
Medicine Cat- None
Leader- None

Windclan:
Warriors- 0
Apprentices- 0
Queens- 0
Kits- 0
Deputy- None
Medicine Cat- None
Leader- Aurorastar

tham gia at link đã đăng hơn một năm qua
Raynbowe đã đưa ý kiến về Warriors (Novel Series)
Hi there kitties! So, there's this cool warriors rp site, and it's kind of struggling with members. We had to skip out first gathering because there was only 2 leaders and one warrior, no thêm cats. At all. Three total cats. But this site has potential... so could bạn give it a try? Thankies!

Pantaru - Warriors Roleplay Site
link đã đăng hơn một năm qua