tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
timeandfate trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
bạn ARE JUST
█▀█░ █░░░█░ █▀▀░ ▄▀▀▄░ ▄▀▀▀▄░ █▀▄▀█░ █▀▀
█▀█░ █░█░█░ █▀░░ ▀▄▄▄░ █░░░█░ █░░░█░ █▀░
█░█░ ▀▄▀▄▀░ █▄▄░ ▀▄▄▀░ ▀▄▄▄▀░ █░░░█░ █▄▄
copy this to everyone who is awesome to bạn :) đã đăng hơn một năm qua
MrsLunatic đã bình luận…
Awww..... :D hơn một năm qua
mischievous
MrsLunatic đã đưa ý kiến về Rock N' Roll Girls
YAY!! ROCK AND ROLL ALL NIGHT! I've just got my green medal here! đã đăng hơn một năm qua
timeandfate đã bình luận…
Yay! bạn rock! hơn một năm qua
MrsLunatic đã bình luận…
YAHOO! :P hơn một năm qua
timeandfate đã bình luận…
*quoting what MrsLunatic wrote because I've just noticed I've got another green medal!* YAY!! hơn một năm qua
MrsLunatic đã bình luận…
REally! *huggin' you, hun!* hơn một năm qua
timeandfate trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
bạn are my life, my soul, my Awesome friend. bạn rock and Roll and are the AWESOMEST-EST person In The WORLD!

10% - Funny
20% - Cool
30% - Loving
40% - Happy
50% - Rocking
60% - Kind
70% - Random
80% - Weird
90% - Great
100% - THE BEST FRIEND EVER!

If bạn have a BFF that bạn tình yêu <3 Then post this on their page to hiển thị bạn CARE! :) đã đăng hơn một năm qua
MrsLunatic đã bình luận…
:D hơn một năm qua