from beginning to end

thành viên fanpop từ năm September 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 20 clubs Dedicated (20) Die-Hard Fan in 20 clubs Die-Hard (20) Fanatic in 11 clubs Fanatic (11) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
Pizza- trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
I tình yêu your biểu tượng đã đăng cách đây 20 ngày
Miraaa đã bình luận…
thank bạn ♥ cách đây 18 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào my minhyukkiebabe I have started a new Những người bạn club
wanna tham gia so lets do it XD
link đã đăng cách đây 2 tháng
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
________*/•|________
_______*/• .|________
______*(.•_ )________
_______ .|¯|_________
_______ .|=|_________
_______ .|=|_________
_______ .|=|_________
_______ .|=|_________
_____'__.|=|_________
____/#|__|=|___/\_____
___(##(_"|=|,__))))____
___\###/..|=|../&&/_____
____\##)&___.&(______
____)#/&___&&\_____
___/#|&&____.&\\\____
___(##\_*_*****_'._).|___
____\ ######### //____
_____"+,_____,+"_____
**** Mira Rocks !! ♥ đã đăng cách đây 2 tháng
GDragon612 đã bình luận…
wisahing bạn alovely,beautiful ,magical,relaxed week my dear,take care of you!!!love ya so much!!! cách đây 2 tháng