May Williams

thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Female, 26 years old
  • hereford, United Kingdom
  • Favorite TV Show: House!!!!! and Glee!!!! =D
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Gleeky36 đã đưa ý kiến …
Respond to your bình luận on: link

I think they were in Toronto last night. So bạn should look for Klaine skit Glee Live June, 11th 2011 - hoặc something like that! đã đăng hơn một năm qua
Gleeky36 đã bình luận…
I think bạn can watch the video on the Glee spot! hơn một năm qua
Maysie17 đã bình luận…
Ah ok thank bạn =D hơn một năm qua
Maysie17 đã đưa ý kiến về Glee
OMG Blaines face while hes looking at Kurt. Amazing =D he just looks so dreamy =D đã đăng hơn một năm qua
Isabella121797 đã bình luận…
I wish I was Kurt! <3 hơn một năm qua
ForsakenMoon19 đã bình luận…
It was EPIC!!! hơn một năm qua
Maysie17 đã bình luận…
^ Hehe yea so do i =) hơn một năm qua
Maysie17 đã bình luận…
It was epic indeed =) hơn một năm qua
Gleeky36 đã đưa ý kiến …
No, I didn't take the Glee Live pics! But judging from the outfit the song might've been Empire State of Mind hoặc Somebody to Love! đã đăng hơn một năm qua
Maysie17 đã bình luận…
Ahhhhhhh thats cool =) hơn một năm qua