Jayde

thành viên fanpop từ năm August 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MajorFan2500 đã đưa ý kiến về Victorious
i heard that if the last 15 episodes get tons of views, like over 2 million, and great ratings, then they will discuss a season 4! So EVERYONE needs to watch these episodes the night they primere!!! Turn it on every tv in your house if bạn can! Every view counts to help get Victorious back on the air!!! đã đăng hơn một năm qua
emmaliecullen18 đã đưa ý kiến …
Awesome articles...luv dem ol :) đã đăng hơn một năm qua
MajorFan2500 đã đưa ý kiến về Nicki Minaj
Can't wait for her new album to be released tonight!!! đã đăng hơn một năm qua
mjfan13 đã bình luận…
me 2 hơn một năm qua