thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Male, 21 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Musician: AFI
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

Lycanian đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Do we have any gamers here? Anyone? Even if bạn are a minor gamer? Anyway, no one can deny this game looks like one of te sickest games ever.... đã đăng hơn một năm qua
Lycanian đã bình luận…
link hơn một năm qua
josemurcia2 đã bình luận…
never played this game before,i heard it was hard hơn một năm qua
josemurcia2 đã bình luận…
........... ok hơn một năm qua
Lycanian đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
link - Who thinks this is what I'll be like when I'm older? đã đăng hơn một năm qua
Lycanian đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
So uh, guys! I have a question.... I want to surprise my girlfriend for six months now, bởi using my sexy voice (ha ha) to sing a short song for her... Here's the link for the song:
link đã đăng hơn một năm qua