Ellie H.

thành viên fanpop từ năm April 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

croozer99 đã đưa ý kiến …
Hi :) I see you're a fellow pewdiepie lover :) and BTW i tình yêu ur biểu tượng :) đã đăng hơn một năm qua
LilaLilaLila đã bình luận…
yes yes I am and thank bạn n.n hơn một năm qua
Beriwan đã đưa ý kiến …
HEY:DDDD! how are you=)? đã đăng hơn một năm qua
smile
Lulu_Kururugi trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hi <3 đã đăng hơn một năm qua