My Wall

Next Previous
LelaTorres9 đã đưa ý kiến về Fernando Torres
Happy 29th Birthday Nando! wish bạn all the best from the bottom of my heart! i tình yêu bạn so much and i'll always support you! you're everything for me.enjoy your day. XXXXXX đã đăng hơn một năm qua