JaszMinae Smith

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 22 years old
  • MINNEPOLIS, Other
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

zacferguson đã đưa ý kiến …
Why r u a người hâm mộ of me đã đăng hơn một năm qua
KarolinaPEACE đã đưa ý kiến …
This Is Called The Eye Test Look For The LOWER Case 'L' And bạn Will Be Kissed Tomorrow:LLLLLLLLLLLlLlLLLLL.Now Look For The Q And Your Wish Will Come True! OOOOOOOOOOOQOOOOOOO. Now Look For The N MMMMMMMMMMMNMMMMMMMMM NowFind TheMistakeABCDEFGHIJKLNMOPQRsTuVWXYZ Now Wish For SomethingYouReallyWant AfterTheCountdown 10987654321 Now Close YourEyes AndMake A Wish Now paste this To 9 Peoples tường And Your Wish Will ComeTrueYouHave 19Minutes hoặc What bạn Wished For Will Be The Opposite no post back đã đăng hơn một năm qua
xxhello-kittyxx trao các điểm thưởng cho tôi về my images
heyyyx đã đăng hơn một năm qua