tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

silac1337 đã đưa ý kiến …
Hello Miss galaxy how are bạn ? đã đăng cách đây một tháng 1
coolsid đã đưa ý kiến …
hiii roz how r u? đã đăng cách đây 2 tháng
hmmm
GALAXYMAX43 đã đưa ý kiến về fanpop
Hello, i want to chỉnh sửa my thông tin các nhân background image but there is no option to chỉnh sửa it !!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Flickerflame đã bình luận…
bạn need to click on your vàng total in the hàng đầu, đầu trang right corner, then select thông tin các nhân background colour hoặc thông tin các nhân background image, then either choose a colour hoặc add an image. That should work. hơn một năm qua
GALAXYMAX43 đã bình luận…
The thông tin các nhân background hình ảnh is unactiveted there is no access to it !! hơn một năm qua
GALAXYMAX43 đã bình luận…
How can i to remove my thông tin các nhân background image??? hơn một năm qua