tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

CharlieBlack has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

CharlieBlack đã đưa ý kiến về Downton Abbey
Hello, I'm nghề viết văn a paper on the differences bettween the american and british version of Downton Abbey. I need your help!
My câu hỏi is the following one: Downton Abbey 1x06 ITV hoặc 1X04 PBS: When Sir Anthony and Edith are talking about 'The Kaiser' and later of 'Kaiser Bill', did bạn immediatly understand that they were refering to William II, the German Emperor?
I've made a câu hỏi phiếu bầu to collect the answer: https://goo.gl/McqXCa

Thank bạn very much for your help! đã đăng hơn một năm qua