Buffy The người hâm mộ Experience

thành viên fanpop từ năm October 2014

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

BuffyTheFanExp đã đưa ý kiến về Ngày xửa ngày xưa
Once Upon A Time panel from this years Dragon Con: link

Panel Guests:

Robbie Kay (Peter Pan)
Sean Maguire (Robin Hood)
Rebecca Mader (Wicked Witch of the West)
Lee Arenberg (Grumpy, Leroy)
Giancarlo Esposito (Genie, Sidney Glass)
Beverley Elliott (Granny) đã đăng hơn một năm qua
Alchemistlover đã bình luận…
I'll try and watch later Robbie, Bex and Sean are always fun to watch hơn một năm qua
BuffyTheFanExp đã đưa ý kiến …
Guests of the Whedonverse panel from this years Dragon Con with Emma Caulfield, Ron Glass and J August Richards. link đã đăng hơn một năm qua
Whedonverse panel at this years Dragon con, 2014. Panelist Emma Caulfield, Ron Glass and J August Richards. Like our page on Facebook at https://www.facebook...
BuffyTheFanExp đã đưa ý kiến về Angel
xin chào fellow Buffy 7 Angel fans!! Just created a FanPop page, become a người hâm mộ of ours. Like us on Facebook: https://www.facebook.com/BuffyTheFanExperience and follow us on Twitter: https://twitter.com/BuffyTheFanExp đã đăng hơn một năm qua