Tina S.T.

thành viên fanpop từ năm July 2013

  • Female, 18 years old
  • Blaze's kingdom(other dimension...yep, bạn can communicate with wi-fi even in other dimensions...)
  • Favorite Musician: ...the singers are nice(although some might act a bit awkward I=S)...I don't have any favourite though...
    Favorite Book or Author: Sonic the hedgehog comics('cause I'm in them...I:) ), Hunger games series...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

scougesgirl đã đưa ý kiến …
Ashton: hi blaze đã đăng hơn một năm qua
Legithedgehog đã đưa ý kiến …
xin chào lili is back better say hi before she leave again. đã đăng hơn một năm qua
BlazingBlaze đã bình luận…
Can u do me a favorand say ``hi`` to her from me. Don`t think I`m gonna have the time to do that...(and holy SH*T Goku looks sooo badass in that icon! lol) hơn một năm qua
BlazingBlaze đã bình luận…
This is my first time after a năm to come here and don`t expect to see me any time soon... hơn một năm qua
BlazingBlaze đã bình luận…
I have a REALLY busy schedule... hơn một năm qua
Legithedgehog đã bình luận…
Well okay than blaze i well say hi to her for bạn and thanks. hơn một năm qua
heart
sallye77 đã đưa ý kiến …
i have a crush on someone and hi i'm zoee77 đã đăng hơn một năm qua
BlazingBlaze đã bình luận…
Hi...(?)and who do bạn have a crush on zoee? hơn một năm qua