tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

BentleyYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
( walks down đường phố, street wearing grey beanie and sighs deeply) (( hes a little pooper....hes always sad )) đã đăng hơn một năm qua
GlitterPuff đã bình luận…
Rene: *jumps on his back* xin chào dude hơn một năm qua
Ashley-YJ đã bình luận…
*leaning against railing too* your cheek ok hơn một năm qua
BentleyYJ đã bình luận…
(( fuckkkkkkkkk i g2g ughhhhhhhhh talk to ya'll later)) hơn một năm qua
BentleyYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
( sits on rooftop looking over city and sighs deeply ) đã đăng hơn một năm qua
GlitterPuff đã bình luận…
Rene: *quietly standing behind him, not making a single sound* hơn một năm qua
BentleyYJ đã bình luận…
(( ig2g ttyl Rene :) )) hơn một năm qua
GlitterPuff đã bình luận…
((BYEZLES X3 )) hơn một năm qua
BentleyYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
( walks down đường phố, street wearing a beanie and a long sleeved áo sơ mi ) đã đăng hơn một năm qua
ReneYJ đã bình luận…
*runs and jumps onto his back* hơn một năm qua
ReneYJ đã bình luận…
*giggles and looks at watch* Oh crap I have to go. *runs down the street* *yells* See yah Bent!!! hơn một năm qua
BentleyYJ đã bình luận…
bye.... (blinks and sighs walking down street) hơn một năm qua