Brandee

thành viên fanpop từ năm May 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
Kuro_Hyou666 đã đưa ý kiến …
Hello, my dear. Just a reminder that I miss you. And tình yêu you!

<333333333333333333333333333333333333 đã đăng cách đây 2 tháng
heart
Kuro_Hyou666 đã đưa ý kiến …
Still missing bạn dearly! tình yêu you! <3

Will never forget you! đã đăng cách đây 4 tháng
heart
Kuro_Hyou666 đã đưa ý kiến …
Just a reminder that I haven't forgotten bạn and I still miss you. Will be thinking of you, always.

<333333333333333333333333333333333 đã đăng hơn một năm qua