tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

flippy_fan210 đã đưa ý kiến …
man, bạn gotta help me. this guy lioside keeps messing with me. he wrote on my tường "go die in a hole" and he's making death threats. i didn't do anything but post a few pics. he keeps messing with me and i really need bạn to write on his tường and báo cáo him. it's really getting out of hand and i want it to stop. đã đăng hơn một năm qua