thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female, 22 years old
  • Favorite Musician: Taylor, P!nk, Jessie J, Selena, Demi, Miley, Carrie, Katy...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Just_me_12 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
▄█░ █▀█ ░░ ▄█░ █▀█ ░░ ▄█░ █▀█
░█░ ░▄▀ ▀▀ ░█░ ░▄▀ ▀▀ ░█░ ░▄▀
▄█▄ █▄▄ ░░ ▄█▄ █▄▄ ░░ ▄█▄ █▄▄ HAVE A NICE DAY... đã đăng hơn một năm qua
big smile
VipSoneJack trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Can bạn tham gia my other club? Thanks! ^^

link đã đăng hơn một năm qua
big smile
VipSoneJack trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Can bạn tham gia my club thx! ^^
link đã đăng hơn một năm qua
5512 đã bình luận…
No problem! Joined! hơn một năm qua
VipSoneJack đã bình luận…
Thanks! ^^ hơn một năm qua