Yo Mama Jokes Updates

a photo đã được thêm vào: yo mama hơn một năm qua by Shandy_D_Gillan
an answer was added to this question: Yo mama jokee hơn một năm qua by JennaStone22
a comment was made to the video: Yo mama jokes hơn một năm qua by sally10
a comment was made to the article: Yo Moma Volume 1 hơn một năm qua by peacebaby7
an answer was added to this question: Yo mama jokee hơn một năm qua by luv_cupcake
an article đã được thêm vào: Yo Moma Volume 1 hơn một năm qua by Sonicfan67
a poll đã được thêm vào: LOL? hơn một năm qua by theguy211
a question đã được thêm vào: Yo mama jokee hơn một năm qua by low---
a video đã được thêm vào: Yo mama jokes hơn một năm qua by hank666