William chuông, bell Updates

fan art đã được thêm vào: William chuông, bell hơn một năm qua by misanthrope86
a screencap đã được thêm vào: William chuông, bell in 2x04 'Momentum Deferred' hơn một năm qua by misanthrope86
a photo đã được thêm vào: William chuông, bell in 3x19 'Lysergic Acid Diethylamide' hơn một năm qua by misanthrope86
a link đã được thêm vào: Interview with Leonard Nimoy ~ His Final diễn xuất Role as William chuông, chuông, bell hơn một năm qua by misanthrope86
a link đã được thêm vào: William chuông, chuông, bell on Fringe Wiki hơn một năm qua by misanthrope86
a link đã được thêm vào: William chuông, chuông, bell on FringePedia hơn một năm qua by misanthrope86
a link đã được thêm vào: William chuông, chuông, bell on imdb hơn một năm qua by misanthrope86