trả lời câu hỏi này

Undertaker Câu Hỏi

how is the best killer in the ring

i now thate the unertaker is the best
 how is the best killer in the ring
 19-0abad posted hơn một năm qua
next question »

Undertaker Các Câu Trả Lời

Captain_Suzy said:
Undertaker....Why bạn asking that?????? o.O
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »