Người sói teen Teen Chó Sói, Sói 15 Ngày Challenge

spongbob1599 posted on Dec 12, 2011 at 09:06PM
DAY 1:FAV CHARACTER
DAY 2:FAV COUPLE
DAY 3:PIC FROM FAV SCENE
DAY 4:FAV GIF
DAY 5:FAV PIC OF CAST
DAY 6:FAV WEREWOLF
DAY 7:FAV FEMALE CHARACTER
DAY 8:FAV MALE CHARACTER
DAY 9:FAV LACROSSE CHARACTER
DAY 10:FAV PIC OF SCOTT
DAY 11:FAV PIC OF ALLISON
DAY 12:FAV PIC OF STILES
DAY 13:FAV PIC OF DEREK
DAY 14:FAV PIC OF LYDIA
DAY 15:FAV PIC OF JACKSON

plz try ur best to post picture with ur answer
 ngày 1:FAV CHARACTER ngày 2:FAV COUPLE ngày 3:PIC FROM FAV SCENE ngày 4:FAV GIF ngày 5:FAV PIC OF CAST ngày
last edited on Dec 19, 2011 at 03:14PM

Người sói teen 29 các câu trả lời

Click here to write a response...
hơn một năm qua spongbob1599 said…
day 1

fav character: STILES
 ngày 1 fav character: STILES
hơn một năm qua spongbob1599 said…
scott/lydia
 scott/lydia
hơn một năm qua ruti97 said…
Day 1. Your favorite character

Scott
 ngày 1. Your yêu thích character Scott
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 1
FAV CHARACTER - Derek
 ngày 1 FAV CHARACTER - Derek
hơn một năm qua ruti97 said…
Day 2. Your favorite couple

Allison and Scott
 ngày 2. Your yêu thích couple Allison and Scott
hơn một năm qua ruti97 said…
Day 3. A picture of your favorite scene
 ngày 3. A picture of your yêu thích scene
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 2
FAV COUPLE - lydia and jackson
last edited hơn một năm qua
 ngày 2 FAV COUPLE - lydia and jackson
hơn một năm qua ruti97 said…
Day 4. Your favorite gif

Don't have
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 3
PIC FROM FAV SCENE
 ngày 3 PIC FROM FAV SCENE
hơn một năm qua ruti97 said…
Day 5. Your favorite pic of cast
 ngày 5. Your yêu thích pic of cast
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 4
FAV GIF
 ngày 4 FAV GIF
hơn một năm qua ruti97 said…
Day 6. Your favorite werewolf

Derek Hale
 ngày 6. Your yêu thích werewolf Derek Hale
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 5
FAV PIC OF CAST
 ngày 5 FAV PIC OF CAST
hơn một năm qua ruti97 said…
Day 7. Your favorite female character

Allison
 ngày 7. Your yêu thích female character Allison
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 6
FAV WEREWOLF- Derek Hale
 ngày 6 FAV WEREWOLF- Derek Hale
hơn một năm qua ruti97 said…
Day 8. Favorite male character

Scott
 ngày 8. yêu thích male character Scott
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 7
FAV FEMALE CHARACTER- Allison Argent(Not Fave Bt I like her)
 ngày 7 FAV FEMALE CHARACTER- Allison Argent(Not Fave Bt I like her)
hơn một năm qua ruti97 said…
Day 9. Favorite lacross character

Stiles
 ngày 9. yêu thích lacross character Stiles
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 8
FAV MALE CHARACTER -Derek
 ngày 8 FAV MALE CHARACTER -Derek
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 9
FAV LACROSSE CHARACTER- Both
 ngày 9 FAV LACROSSE CHARACTER- Both
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 10
FAV PIC OF SCOTT
 ngày 10 FAV PIC OF SCOTT
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 11
FAV PIC OF ALLISON
 ngày 11 FAV PIC OF ALLISON
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 12
FAV PIC OF STILES
 ngày 12 FAV PIC OF STILES
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 13:
FAV PIC OF DEREK (Already post fav pics so nw can't find any pics)
 ngày 13: FAV PIC OF DEREK (Already post fav pics so nw can't find any pics)
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 14
FAV PIC OF LYDIA
 ngày 14 FAV PIC OF LYDIA
hơn một năm qua Stelenavamp said…
DAY 15
FAV PIC OF JACKSON
 ngày 15 FAV PIC OF JACKSON
hơn một năm qua Vampsessed said…
heart
DAY 1: Lydia Martin
 ngày 1: Lydia Martin
hơn một năm qua Vampsessed said…
heart
DAY 2: Jackson & Lydia / Derek & Jennifer
 ngày 2: Jackson & Lydia / Derek & Jennifer
hơn một năm qua Vampsessed said…
heart
DAY 3: The Key's Significance
 ngày 3: The Key's Significance