Team Chauren Updates

a comment was made to the photo: lolcats hơn một năm qua by cupcakecrazy
a comment was made to the photo: Bunny Davis Secret code name! hơn một năm qua by rueisacutie
a comment was made to the video: Rehab - Bartender Song hơn một năm qua by fine_again
a pop quiz question đã được thêm vào: when did cherly cole get marid hơn một năm qua by holliew