Stephen Colbert Colbert câu hỏi kiểm tra

ColbertFan posted on Jan 26, 2012 at 11:55PM
Fun quiz by a hardcore Colbert fan, check this out:
link

Stephen Colbert No các câu trả lời