Du hành giữa các vì sao Kucinich picks JEAN-LUC PICARD as running mate

QTheBadGuy posted on Nov 12, 2007 at 08:45PM
Well, I wish this were true, at least. Great article, though:

linkDu hành giữa các vì sao No các câu trả lời