SpongeBob Squarepants Fancharacters Updates

a pop quiz question đã được thêm vào: which answer contains all the main characters on spongebob? hơn một năm qua by loosey
a poll đã được thêm vào: who would win in a rap battle? hơn một năm qua by spongebob0956
a comment was made to the fan art: The DUH Guyz hơn một năm qua by BriBriForEva
fan art đã được thêm vào: The DUH Guyz hơn một năm qua by BriBriForEva