Sebastian Michaelis Hi I'm seleena would u tình yêu a girl like me?

This question will close in cách đây 11 tháng
Pick one:
My yê u thí ch is Sebastian and I tì nh yê u to eat pizza, bá nh pizza, bánh pizza, bánh pizza
My yêu thích is Sebastian and I tình yêu to eat pizza, bánh pizza, bánh pizza
vs
Im a big ngườ i hâ m mộ of big butler mostly bạ n
Im a big người hâm mộ of big butler mostly bạn
is the choice you want missing? go ahead and add it!
 seleena25 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save