Sasha Rose Updates

a photo đã được thêm vào: Sasha Rose cách đây 2 tháng by ivankiryushin
a link đã được thêm vào: The Official Sasha Rose Website hơn một năm qua by ivankiryushin
a link đã được thêm vào: Sasha Rose Bio hơn một năm qua by ivankiryushin
fan art đã được thêm vào: Sasha Rose hơn một năm qua by ivankiryushin
a video đã được thêm vào: Sasha Rose - Vacation hơn một năm qua by ivankiryushin
an article đã được thêm vào: Sasha Rose - Life and Career hơn một năm qua by ivankiryushin