Sally Carrera Updates

a comment was made to the article: Sallys Sister (Part 1) hơn một năm qua by SallysSister911
an article đã được thêm vào: Sallys Sister (Part 1) hơn một năm qua by SallysSister911
a comment was made to the poll: How old is Sally? hơn một năm qua by SallysSister911
a poll đã được thêm vào: Would Sally marry Stickers? hơn một năm qua by SallysSister911
a poll đã được thêm vào: How old is Sally? hơn một năm qua by SallysSister911