Rezzii Updates

a photo đã được thêm vào: Kid Cudi hơn một năm qua by OfficialArtist
a video đã được thêm vào: kid cudi - pursuit of happiness hơn một năm qua by Rezzii
a comment was made to the photo: Cudi & TED hơn một năm qua by Rezzii
a video đã được thêm vào: Kid Cudi - Mr. Rager hơn một năm qua by OfficialArtist