ngẫu nhiên Bang your head on the keyboard game

LiveLoveMusic posted on Oct 22, 2013 at 08:28PM
I got this from another forum (some place... Lol). Basically, you bang your head on your keyboard and attempt to make a new word. If you don't want to bang your head on it, don't want to kill your keyboard, or if you just are on some kind of mobile device, use your hands to type randomly with your eyes closed. So yea.
Here's an example:
Tfoyif

ngẫu nhiên 14 các câu trả lời

Click here to write a response...
hơn một năm qua Nostariel510 said…
laugh
yt65rt 4565th b bv b vvb cvbnhj

(Hahaha! Can't believe I did that!)
hơn một năm qua TotalDramaFan60 said…
Z. Cohn bchjkcbxchjcbdshjcxbdch,jdfbch,jdfb hdfjk bkjhxfBkchjkdscbksrjhcbsc,yjcvjy,cb,eryjcb­ery THE END (on iPad)
hơn một năm qua 101musastella said…
Fehudwkuchdwulchwlibdkfhdjkffdj
Fbcdocbeocbedobvefogvodjwrbjvbrjwovhdvhub­wdj­ocb­dwo­jcn­djw­cnw­onx­now­nxo­wch­ero­vhd­eou­hdw­chr­wjo­chu­dwo­jwj­hdo­w37­237­242­

Wha—?
hơn một năm qua TotalDramaFan60 said…
Futghudhdheheudheodheidheydhehehulfohhdhuk­ehd­ien­deu­b YAY
hơn một năm qua divamax said…
laugh
FigYakutskFKioskFUhbckc . lol
hơn một năm qua misscrazel said…
smile
erfhjrkejqlfhr
hơn một năm qua pipiqueen said…
UJIIRFOYH6QYJQKUARLSYS';SLSUUAKSHJA

what?
hơn một năm qua LiveLoveMusic said…
Lurt.ufthftuf h h h houilbkm.nm
hơn một năm qua Riku114 said…
Rgydjgshgkczyf,bzyrbmr
hơn một năm qua Zeppie said…
45uhfgtjk
hơn một năm qua TheInfectedd said…
ujhynrtfgvvvvvvyjhn
hơn một năm qua ioyeme5678 said…
nuy
cách đây 6 tháng 2ntyOnePilots said…
Why does this forum exist XD?

Hcryhhdw yields have ooojhhsj (/*$4cgxrs val
cách đây 6 tháng TheLefteris24 said…
jrow;3lkr[
iqwpto320-u480iwqrifjdpl/dbm;dfj;pewuw0ri­[q2­0