trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Chemistry câu hỏi

Does anyone know how to calculate the average atomic mass of an element? It's for my chemistry homework.
 XxTheBeatlesxX posted hơn một năm qua
next question »