trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

xin chào you! What ARE you?

And,why did bạn steal my robot unicorn?!
 egyptprincess7 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Crazy8s17 said:
Im a chuột and steve was mine first! >.>
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Lies! He was mine first! >3<
egyptprincess7 posted hơn một năm qua
*
*throws a cake at you*
egyptprincess7 posted hơn một năm qua
*
*gasp* thats not icecream cake is it?
Crazy8s17 posted hơn một năm qua
Anime_Gir1235 said:
... cuze I TOOK YOUR FACE
select as best answer
 ... cuze I TOOK YOUR FACE
posted hơn một năm qua 
*
bạn shouldn't have done that.
egyptprincess7 posted hơn một năm qua
next question »