trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

How do bạn type upside down?

Please. I wanna Knoooooooow!!!
 Musiquelover posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

animegrl52p said: select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
¡sʞuɐɥʇ ¡ɟןǝsʎɯ ʇɐɥʇ op oʇ ʍoɥ ʍǝuʞ ɹǝʌǝu ¡ןooɔ uɹɐp ʎʇʇǝɹd s,ʇɐɥʇ ʎǝɥ
misse1000 posted hơn một năm qua
*
¡ɹǝɥʇıǝ ʇı op oʇ ʍoɥ ʍǝuʞ ɹǝʌǝu ı ¡noʎ ʞuɐɥʇ
Kowalski355 posted hơn một năm qua
*
¡ʍou uʍop-ǝpısdn ǝdʎʇ uɐɔ ı ¡ʇʇʇsssd˙˙˙ʇssd
MarMar_XigLux posted hơn một năm qua
zanhar1 said:
Flip your keyboard upside down
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
LMFAO! XDDDD
carsfan posted hơn một năm qua
*
:3
zanhar1 posted hơn một năm qua
*
T_T what? Lol.
zanhar1 posted hơn một năm qua
Me_Iz_Here said:
Stand on your head and type.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
LMFAO! XDDD
carsfan posted hơn một năm qua
springely said:
˙sıɥʇ op uɐɔ ǝuoʎuɐ ǝsnɐɔǝq 'ɟןǝsɹnoʎ ɹǝʇʇɐןɟ ʇ,uop 'sıɥʇ ǝdʎʇ ɹo pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Sandfire_Paiger said:
ןɯʇɥ˙sɹǝʇʇǝןuʍopǝpısdn/ʎɐןd/ɯoɔ˙sǝɹıʍuǝʌǝs˙ʍʍʍ//:dʇʇɥ
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Heartisalone said:
˙ʎɥʇɹoʍ ʇou ǝɹɐ noʎ ǝsnɐɔǝq ʇı op ʇouuɐɔ noʎ˙˙˙ ¡ɔıƃɐɯ
select as best answer
posted hơn một năm qua 
NomyCake said:
˙ǝɯ ʇou ˙ɹǝɥ ʞsɐ
˙uɐɔ noʎ sʎɐs 8 ɹǝqɯnu ǝɥʇ ǝɔuo ʇı op ʎןuo uɐɔ noʎ
select as best answer
posted hơn một năm qua 
mindy890 said:
ןɯʇɥ˙sɹǝʇʇǝןuʍopǝpısdn/ʎɐןd/ɯoɔ˙sǝɹıʍuǝʌǝs˙ʍʍʍ//:dʇʇɥ
oʇ oƃ ʇsnɾ ¿uʍop ǝpısdn ǝʇıɹʍ oʇ ʍoɥ ʍouʞ ʇ,uop noʎ
select as best answer
posted hơn một năm qua 
RobinFan360 said:
(: sıɥʇ ǝʞıן
select as best answer
posted hơn một năm qua 
ilovekud said: select as best answer
posted hơn một năm qua 
ChocoLuvr101 said:
˙noʎ pǝןןɐɔ ʇ,usɐɥ ʇıɹıds ǝɥʇ ǝsnɐɔ
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Shepard14 said:
flip the keyboard around :P
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »