trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

so people what is better?

bơ and bánh mỳ, bánh mì hoặc choclate and ice cream?
 i-love-percy posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

boolander25 said:
Sô cô la ice cream. Yummy.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
i thought every one would say that
i-love-percy posted hơn một năm qua
*
They will. :)
boolander25 posted hơn một năm qua
spunkyonyx said:
Sô cô la Ice Cream! bạn can do some pretty fun this with Sô cô la Ice Cream. LOL – Liên minh huyền thoại :-P
select as best answer
posted hơn một năm qua 
xxXsk8trXxx said:
Sô cô la AND ICE CREAM.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
nikki5516 said:
Sô cô la and icecream!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
yeah i like both
i-love-percy posted hơn một năm qua
taismo723 said:
Trust me, bơ and bread.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
wow bạn are the first to like bơ and bánh mỳ, bánh mì
i-love-percy posted hơn một năm qua
Zimgaz said:
Choclate and ice cream of course. ^^
select as best answer
posted hơn một năm qua 
EgoMouse said:
I like bread. Not sure how good bơ and bánh mỳ, bánh mì is..But, I like a lot of things over Sô cô la and ice cream. So, bơ and bread.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
bạn have never had bơ and bánh mỳ, bánh mì someone get this guy hoặc girl to the hoistal asap just kidding jk
i-love-percy posted hơn một năm qua
zanesaaomgfan said:
bơ and Bread. I hate Sô cô la ice cream. I throw up everytime I have it.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
really???
i-love-percy posted hơn một năm qua
*
OMG poor thing
spunkyonyx posted hơn một năm qua
CB4evaGiggles said:
choclate and ice cream?
yea, thats my answer!

select as best answer
posted hơn một năm qua 
iluvllllll said:
Sô cô la AND ICE CREAAAAAAAAAAM! im obsessed xD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
xSiVePux said:
how can I say this...
I think bơ and bread, they're original, piquant and healthy :9

but I tình yêu ice cream too and never hate it, I'm not a Sô cô la fanatic and if I eat to many of it I'll get dizzy then get stomachache...
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »