trả lời câu hỏi này

Pokémon Câu Hỏi

Do bạn wish to see Ash's father on an episode of Pokémon?

I hope he battles him!
 CokeBoy97 posted hơn một năm qua
next question »

Pokémon Các Câu Trả Lời

Jayspring08 said:
Oh god yes.
select as best answer
 Oh god yes.
posted hơn một năm qua 
*
I hope he battles his father too!
CokeBoy97 posted hơn một năm qua
*
Excited!!!!!!!
Jayspring08 posted hơn một năm qua
Harpaw8 said:
yes that would be amazing
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »