Park ChoRong Updates

a video đã được thêm vào: 161004 충북대학교 에이핑크(Apink) 박초롱 - Mr.Chu [직캠 Fancam] bởi 힙합가이 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: Apink 에이핑크 'FIVE' 박초롱 (Park Cho Rong) Teaser hơn một năm qua by usernameinvalid
a comment was made to the video: 150509 에이핑크 (APINK) 시크릿(Secret) [초롱]직캠 fancam (경희대학교) bởi Mera hơn một năm qua by dario124
a video đã được thêm vào: 140923 고신대 축제 05 Apink - U bạn (초롱)/직캠 (Fancam) (Vertical) hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 150509 에이핑크 (APINK) 시크릿(Secret) [초롱]직캠 fancam (경희대학교) bởi Mera hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 150509 에이핑크 (APINK) 미스터츄 Mr.chu [초롱]직캠 fancam (경희대학교) bởi Mera hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 150509 에이핑크 (APINK) NONONO [초롱]직캠 fancam (경희대학교) bởi Mera hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 150509 에이핑크 (APINK) LUV [초롱]직캠 fancam (경희대학교) bởi Mera hơn một năm qua by usernameinvalid
a photo đã được thêm vào: photos hơn một năm qua by Tippany
a link đã được thêm vào: Chorong Shed Tears After Receiving a Surprise Sketchbook From a người hâm mộ at Apink's Fan-Signing Event hơn một năm qua by Tippany
a poll đã được thêm vào: Out of all Apink's âm nhạc videos, which one does Chorong look the best in? hơn một năm qua by Tippany
a poll đã được thêm vào: Where is Chorong on your Apink bias list? hơn một năm qua by Tippany
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Park Chorong's most scared of? hơn một năm qua by Chorongiieee
a comment was made to the pop quiz question: What is Chorong's full name? hơn một năm qua by rickie4you
a comment was made to the pop quiz question: Who is are a người hâm mộ of Chorong? hơn một năm qua by rickie4you
a comment was made to the photo: chorong hơn một năm qua by rickie4you
a comment was made to the photo: chorong hơn một năm qua by rickie4you
a comment was made to the photo: chorong hơn một năm qua by rickie4you
a comment was made to the photo: chorong hơn một năm qua by rickie4you
a comment was made to the photo: chorong hơn một năm qua by rickie4you
a pop quiz question đã được thêm vào: Who is are a người hâm mộ of Chorong? hơn một năm qua by nynakyou96
a pop quiz question đã được thêm vào: Which is her ideal type? hơn một năm qua by nynakyou96
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Chorong's favourite movie? hơn một năm qua by nynakyou96
a pop quiz question đã được thêm vào: What is her favourite colours and numbers? hơn một năm qua by nynakyou96
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Chorong's favourite meals? hơn một năm qua by nynakyou96
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Chorong's bad habit(s)? hơn một năm qua by nynakyou96
a pop quiz question đã được thêm vào: What is her position in A Pink? hơn một năm qua by nynakyou96
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Chorong's blood type? hơn một năm qua by nynakyou96
a pop quiz question đã được thêm vào: When is her birthday? hơn một năm qua by nynakyou96
a pop quiz question đã được thêm vào: What is her nickname(s)? hơn một năm qua by nynakyou96
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Chorong's full name? hơn một năm qua by nynakyou96
a comment was made to the photo: chorong hơn một năm qua by imsocool17
a video đã được thêm vào: [Jap. Vers. Teaser] Beast - Shock (feat. Park Chorong of A Pink) hơn một năm qua by joonie4ever
a screencap đã được thêm vào: chorong hơn một năm qua by joonie4ever