Palaces Updates

a comment was made to the photo: Palace of Versailles hơn một năm qua by crystalchu
a video đã được thêm vào: Palace of Versailles, France hơn một năm qua by liberiangirl_mj
a video đã được thêm vào: The sun temple of Modhera (Gujarat - India) hơn một năm qua by liberiangirl_mj
a video đã được thêm vào: Laxmi Vilas Palace (Vadodara - Gujarat - India) hơn một năm qua by liberiangirl_mj
a video đã được thêm vào: Vienna, Austria: Schönbrunn Palace hơn một năm qua by liberiangirl_mj
a photo đã được thêm vào: Palace of Versailles hơn một năm qua by liberiangirl_mj