Naruto Shippuuden Tường Post That U Can Tput In Fanpop

kiba16 posted on Jul 22, 2012 at 09:25AM
There u can fint thinks u can add to fanpop wall

Naruto Shippuuden 3 các câu trả lời

Click here to write a response...
hơn một năm qua kiba16 said…
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´­´´¶­¶¶¶­¶¶¶­¶´´­´´´­´´´­´´´­´´´­
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´­¶¶¶­¶¶¶­¶¶¶­¶¶¶­¶¶¶­´´´­¶¶¶­¶´´­´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶­¶¶¶­¶¶´­´´´­´´´­’’¶­¶¶¶­¶¶¶­¶¶´­´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶­¶¶´­´´´­´´´­´´´­´´´­´´¶­¶¶¶­´´´­´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶­´´´­´´´­´´´­´´´­´´´­´´´­´´´­´´´­´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´­´´´­´´´­´´¶­¶¶¶­¶¶´­´´´­´´´­´´´­´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´­´´´­´´¶­¶¶¶­¶¶¶­¶¶¶­¶¶´­´´´­´´´­´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´´ ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶¶´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´ ¶¶¶ ´´´´¶¶¶´´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´¶¶¶´´´´´
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´­´´´­´´´­¶¶¶­¶¶¶­´´´­´´¶­¶¶´­´´´­´´
´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´­´´´­´´´­´´´­´´´­´´´­´¶¶­¶¶´­´´´­´´
´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´­´´´­´´´­´´´­´´´­´´´­¶¶¶­¶´´­´´´­´´
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶­¶¶´­´´´­´´´­´´´­¶¶¶­¶¶´­´´´­´´´­´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶­¶¶¶­¶¶¶­¶¶¶­¶¶¶­¶¶¶­´´´­´´´­´´´­´
hơn một năm qua kiba16 said…
___________$$$$$$$$$$$$__________________­___
________$_____$$$$$$$$$$$$$$$____________­___­__
_________$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________­___­__
_________$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______­___­__
__________$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____­___­__
__________$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___­___­__
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$­___­__
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$­$$$­__
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$­$$$­$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$­$$$­$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$­$$$­$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$­$$$­$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$­$$$­$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$­$$$­$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$­$$$­$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$­$$$­$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$_____$$__$$$­$$$­$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$_________$$$­$$$­$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__________$$$­$$$­$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__________$$$­$$$­$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$___________$$$­$$$­$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$___$___________$_$­$$$­$$
___$__$$$$$$$$$$$$$$$$____$___________$_$­$$$­$$
_____$$$$$$$$$$$$$$_$$____$___________$_$­$$$­$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________$­$$$­$$
_____$$$$$$$$$$$$$$_$_$$$$______________$­$$$­$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$_____________$­_$$­$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$__________$­$$$­$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_________$$$$$$­$$$­$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$________$$$$$$$­$$$­$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$__$_______$_$$$$$$­$$$­$$
___$$_$$$$$$$$$$$__$$$$$$$______$$$$$$$$$­$$$­$$
___$__$$$$$$$$$$$_______________$_$$$$$$$­$$$­$$
______$$$$$$$$$$$_______________$_$$$$$$_­$$$­$$
_____$$$$$$$$$$$$__________________$$$$_$­$$$­$$
_____$$$$$$$$$$$$____________________$$$$­$$$­$$
_____$$$$$$$$$$$$______________$$_______$­$$$­$$
_____$$$$$$$$$$$$______________$$_______$­$$$­$$
____$$$$_$$$$$$$_______________$$_______$­$$$­$$
____$$$$$$$$$$$$_______________$$_______$­$$$­$$
____$$$$$$$$$$$$__________$$___$$_______$­$$$­$$
____$$_$$$$$$$$$__________$$$$$$________$­$$$­$$
___$$__$$_$$_$$$_____________$__________$­$$$­$$
___$__$$$$$$$$$$_______________________$$­$$$­$_
______$$$$$$$$$$_______________________$$­$$$­$_
______$$$$$$$$$$______$$$$$$$__________$$­$$$­__
______$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$_______$$$­$$$­__
______$$$$$$$$$$______________$$_____$$$$­$$_­__
______$_$$$$$_$$_____________________$$$$­___­__
_____$__$$$$$_$$____________________$$$$$­$__­__
_____$__$$$$$_$$$__________________$$$$$_­___­__
________$$$$$__$$$________________$$__$$_­___­__
________$_$$___$_$$$_____________$$$__$__­___­__
_______$__$$___$___$$__________$$$$$_$___­___­__
_______$__$$________$$$______$$$_$$__$___­___­__
__________$$__________$$$$$$$$$_$$$______­___­__
__________$$____________________$________­__
hơn một năm qua kiba16 said…__.¶0______
___.¶00______
____.¶¶00_____
_____¶¶¶00_____
_____.¶¶¶000_____
______¶¶¶¶000_____
______.¶¶¶¶0000_____
_______¶¶¶¶¶0000____​_
_______.¶¶¶¶¶00000__​___
________¶¶¶¶¶00000__​____
________.¶¶¶¶¶000000​0_____
_________¶¶¶¶¶¶00000​00_____
_________.¶¶¶¶¶¶0000​000_____
__________¶¶¶¶¶¶¶¶00​00_____
___________º¶¶¶¶¶¶ ooºº____
_________________¶oo​o______
__________________.¶​ooo_____
___________________.​¶ooo_____
____________________​.¶ooo_____
____________________​_.¶ooo_____
____________________​__.¶ooo_____
____________________​___.¶ooo_____
____________________​__.00º__¶¶º___
____________________​__00____ ¶¶0___
____________________​___00____¶00___
____________________​_____o...0000____