My Little Pony - Friendship is Magic Updates

a link đã được thêm vào: My Little Pony: The Movie Original Motion Picture Score cách đây 10 giờ by TimberHumphrey
a comment was made to the poll: Do bạn want to tham gia My Cartoon Villains Club? cách đây 3 ngày by teamrocket
a video đã được thêm vào: The hàng đầu, đầu trang 5 Rarity Episodes | My Little Pony: Friendship is Magic cách đây 3 ngày by The2ndOpinion
a comment was made to the poll: Do bạn think rượu làm bằng trái táo, rượu làm bằng trái táo, applejack is kinda rude and mean sometimes? cách đây 4 ngày by Crazedsitcomfan
an article đã được thêm vào: Saten Twist Adventures Season 4 Epsode 2 PART 6: cách đây 5 ngày by Canada24
a comment was made to the video: MLP: Equestria Girls - 'The Other Side' ft. Rarity 💎 Official âm nhạc Video cách đây 5 ngày by TimberHumphrey
an article đã được thêm vào: Saten Twist Adventures Season 4 Epsode 2 PART 5: cách đây 6 ngày by Canada24
an article đã được thêm vào: Saten Twist Adventures Season 4 Epsode 2 PART 4: cách đây 6 ngày by Canada24
a poll đã được thêm vào: Do bạn think rượu làm bằng trái táo, rượu làm bằng trái táo, applejack is kinda rude and mean sometimes? cách đây 6 ngày by Crazedsitcomfan
a question đã được thêm vào: Do you think Applejack is kinda rude and mean sometimes? cách đây 6 ngày by Crazedsitcomfan
an article đã được thêm vào: Saten Twist Adventures Season 4 Epsode 2 PART 3: cách đây 6 ngày by Canada24
an article đã được thêm vào: Saten Twist Adventures Season 4 Epsode 2 PART 2: cách đây 7 ngày by Canada24
an article đã được thêm vào: Saten Twist Adventures Season 4 Epsode 2 PART 1: cách đây 7 ngày by Canada24
a poll đã được thêm vào: Which parent(s) is/are your favorite? cách đây 8 ngày by BB2010
a comment was made to the poll: Which Mane 6 brother is your favorite? cách đây 8 ngày by BB2010
a poll đã được thêm vào: Which princess is your favorite? cách đây 8 ngày by BB2010
a comment was made to the question: Is Discord Donald Trump? cách đây 8 ngày by Crazedsitcomfan
a poll đã được thêm vào: Which Mane 6 sister is your favorite? cách đây 8 ngày by BB2010
a poll đã được thêm vào: Which Mane 6 brother is your favorite? cách đây 8 ngày by BB2010
a comment was made to the question: Is Discord Donald Trump? cách đây 9 ngày by TheDarkEmpire
a comment was made to the question: Is Discord Donald Trump? cách đây 9 ngày by Crazedsitcomfan
a question đã được thêm vào: Is Discord Donald Trump? cách đây 9 ngày by Crazedsitcomfan
fan art đã được thêm vào: MLP Discord Trump cách đây 9 ngày by Crazedsitcomfan
a comment was made to the poll: Is Discord Donald Trump? cách đây 9 ngày by Crazedsitcomfan
a poll đã được thêm vào: Is Discord Donald Trump? cách đây 9 ngày by Crazedsitcomfan
a pop quiz question đã được thêm vào: what is this creature called? cách đây 14 ngày by Princess_luna11
a poll đã được thêm vào: Which Nightmare Night episode is your favorite? cách đây 17 ngày by BB2010
a comment was made to the poll: CROSSOVER BATTLE: Celestia vs Princess Zelda. Who's thêm awesome and thêm of a fighter? cách đây 25 ngày by PrincessLuna777
a comment was made to the poll: If My Little Pony: Friendship Is Magic is made in the 1990's, Which one of these Voice các nữ diễn viên will Luật sư đấu trí cầu vồng Dash? cách đây 25 ngày by 99148770
a comment was made to the poll: Were bạn shocked when the CMC finally got their Cutie Marks after 5 seasons? cách đây 25 ngày by PrincessLuna777
a comment was made to the poll: do bạn think that the trollestia jokes are overused cách đây 25 ngày by PrincessLuna777
a comment was made to the poll: Do bạn like Flash Sentry? cách đây 25 ngày by PrincessLuna777
a comment was made to the poll: Flashlight hoặc Sunlash? cách đây 25 ngày by PrincessLuna777
a comment was made to the poll: Which song from the movie is your favorite? cách đây một tháng 1 by CutiePie1112
a poll đã được thêm vào: Which song from the movie is your favorite? cách đây một tháng 1 by BB2010
a comment was made to the poll: Maud pie hoặc marble pie cách đây một tháng 1 by Dimadick
a comment was made to the poll: Do bạn like Principal Abacus Cinch? cách đây một tháng 1 by Dimadick
a comment was made to the poll: Who is better? cách đây một tháng 1 by Dimadick
a comment was made to the poll: Is Spike your least yêu thích main character? cách đây một tháng 1 by Dimadick
a comment was made to the poll: Is My Little Pony: Friendship is Magic your yêu thích show? cách đây một tháng 1 by Dimadick
a comment was made to the poll: does hating a character for their race equal racism cách đây một tháng 1 by Dimadick
a comment was made to the poll: Which principal is your favorite? cách đây một tháng 1 by Dimadick
a comment was made to the poll: who do bạn like better? cách đây một tháng 1 by Dimadick
a comment was made to the poll: Who do bạn like more: rượu làm bằng trái táo, rượu làm bằng trái táo, applejack hoặc táo, táo, apple Bloom? cách đây một tháng 1 by Dimadick
a comment was made to the poll: Do bạn think Pinkie Pie is the funniest My Little ngựa con, ngựa, ngựa con, ngựa, pony character? cách đây một tháng 1 by Dimadick