Merry and Pippin Updates

a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by makintosh
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by makintosh
a comment was made to the poll: Is Merry/Pippin your yêu thích pair and/or friendship in LOTR? hơn một năm qua by LOTRFan231
an icon đã được thêm vào: Pippin hơn một năm qua by makintosh
fan art đã được thêm vào: Merry and Pippin một giây breakfast hơn một năm qua by LezMizfan
a poll đã được thêm vào: Which Hobbit can sing better? hơn một năm qua by ILoveJasonGomes
a comment was made to the poll: What other duo do bạn like? hơn một năm qua by ILoveJasonGomes
a pop quiz question đã được thêm vào: Who plays Merry in The Lord of the Rings movie? hơn một năm qua by ILoveJasonGomes
a pop quiz question đã được thêm vào: Who played Pippin in The Lord of the Rings? hơn một năm qua by ILoveJasonGomes
a comment was made to the poll: Who do bạn like more? hơn một năm qua by Teamjacob27
a pop quiz question đã được thêm vào: T/F: Merry chose the dragon firework. hơn một năm qua by 21doctor
a pop quiz question đã được thêm vào: Are Merry and Pippin brothers? hơn một năm qua by 21doctor
a comment was made to the photo: Pippin and Merry hơn một năm qua by jopageri13
a comment was made to the photo: Pippin and Merry hơn một năm qua by jopageri13
a comment was made to the photo: merry & pippin hơn một năm qua by jopageri13
a comment was made to the poll: Which name sounds better? hơn một năm qua by dreambuster
a comment was made to the photo: merry & pippin hơn một năm qua by PinkCamo33
a comment was made to the photo: merry & pippin hơn một năm qua by PinkCamo33
a photo đã được thêm vào: merry & pippin hơn một năm qua by gemavimo
a comment was made to the photo: Merry&Pippin hơn một năm qua by VictorVonDoom
a comment was made to the photo: Merry and Pippin hơn một năm qua by VictorVonDoom
a comment was made to the photo: Pippin and Merry hơn một năm qua by VictorVonDoom
a comment was made to the photo: Pippin and Merry hơn một năm qua by VictorVonDoom
a comment was made to the photo: Pippin and Merry hơn một năm qua by VictorVonDoom